Mens  
Veel van onze kinderen groeien op in een stressvolle situatie. Dit brengt de nodig emoties met zich mee, terwijl kinderen niet altijd geleerd hebben deze op een goede manier te uiten. Dus moeten we als school extra investeren in emotieregulatie. We moeten kinderen de taal van emotie aanreiken en hen leren hun emoties op een goede manier te uiten. Omdat onze leerlingen een grote kans hebben om schoolse achterstand op te lopen, gedemotiveerd te raken en hun schoolcarrière vroegtijdig te stoppen, willen we ook extra inzetten op een gedifferentieerd zelfbeeld en zelfvertrouwen bij kinderen. Daarnaast willen we door onze pedagogische en didactische keuzes ook de zin en motivatie voor leren warm houden.
Maatschappij
Sociaal economisch. Omdat onze kinderen vaak geconfronteerd worden met inactiviteit rondom hen, vinden wij het als school belangrijk om hen in contact te brengen met brede waaier aan rolmodellen in diverse beroepen.
Sociaal-cultureel. Kinderen groeien op in een superdiverse samenleving, wat de nodige uitdagingen met zich meebrengt. We willen hen op een goede manier leren samenleven in diversiteit door niet alleen oog te hebben voor verschillen maar ook voor gelijkenissen en wat hen bindt als Brusselaars. Anderzijds zien we de diversiteit onder onze leerlingen ook als rijkdom en willen we dit als uitgangspunt gebruiken voor ons aanbod.
Politiek/ juridisch. We willen kinderen inzicht meegeven in de werking van onze democratie en hen de weg tonen naar participatie in het maatschappelijk debat. Zodat ze later weten hoe ze kunnen wegen op het beleid en kunnen opkomen voor hun belangen.
Ruimte: verkeer en mobiliteit
Door de grote aanwezigheid van auto’s is het van belang voldoende klemtoon te leggen op verkeersveiligheid. We willen dat kinderen zich veilig als voetganger en fietser in het verkeer kunnen bewegen. Daarnaast willen we de nabijheid van het openbaar vervoer optimaal benutten tijdens uitstappen in het BHG, zodat kinderen weten hoe zich te verplaatsen en hun leefwereld kunnen verruimen. Mobiliteit en milieueducatie hangen nauw samen. Door de nadruk te leggen op het openbare vervoer trachten we kinderen bewust te maken van hun impact op het milieu en hen te stimuleren tot duurzame keuzes.
Tijd
Om te kunnen functioneren in een samenleving die steeds sneller gaat, willen we onze leerlingen de vaardigheid meegeven om hun dagelijks leven te kunnen organiseren. Dit start met het inschatten van en omgaan met dagelijkse tijd.
Daarnaast willen we kinderen laten kennis maken met historische gebeurtenissen om de hedendaagse maatschappij beter te begrijpen en om bewust te gaan nadenken over de toekomst.

Natuur: levende natuur
Omdat onze kinderen opgroeien in een sterk verstedelijkt gebied en dus in mindere mate in contact komen met levende natuur,  kan hun voorkennis over levende natuur eerder beperkt zijn. Daarom vinden we het belangrijk om kinderen te laten kennismaken met een brede waaier aan biotopen en organismen (zowel in als buiten het BHG). We willen dit doen op een actieve, explorerende manier zodat ervaringen echt beklijven.
Natuur : gezondheid
De levensomstandigheden van onze leerlingen houden verschillende gezondheidsrisico’s in (zowel fysiek als mentaal). Daarom is een doorgedreven gezondheidsbeleid op school van groot belang. Ook bewegingsopvoeding is hier een wezenlijk onderdeel van.
Natuur: milieu
Kinderen zien in hun omgeving weinig voorbeelden van respectvol gedrag naar milieu. Zo wordt er bijvoorbeeld weinig gesorteerd en slingert er veel afval in de omliggende straten. We willen dat onze leerlingen opgroeien tot burgers die de wereld beter maken en dus is het belangrijk om vanuit de school voldoende klemtoon te leggen op milieu-educatie en ecologie.
Techniek
Onze wereld evolueert razendsnel. Techniek vormt het sleutelbegrip om de toekomst vorm te geven. Gezien de ecologische, maatschappelijke uitdagingen is het belangrijk om techniek een plaats te geven. Wij willen dat onze kinderen deze evolutie begrijpen en hierop kunnen anticiperen.
Technisch denken gebruiken in het zoeken naar mogelijke oplossingen bij een vraagstelling stimuleert creatief en probleemoplossend denken. We werken hiermee aan veerkracht en zelfredzaamheid.

Oriëntatie op de wereld